Política de Privadesa

Doctora Brasó

Política de protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l’Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions a Matèria d’Informació i Documentació Clínica, s’informa els pacients, usuaris i públic en general, dels aspectes següents:

Introducció

Aquest document constitueix la política de privadesa de CPL DRA BRASO, SLP, (B06831762) pel que fa al tractament de dades personals dels seus pacients i/o representants dels mateixos. Per a qualsevol qüestió en aquesta matèria, l’interessat pot posar-se en contacte amb CPL DRA BRASO, SLP, amb domicili al c/Pedro i Pons, 1 (08195 – Sant Cugat del Vallès – Barcelona), o a l’adreça de correu electrònic info@doctorabraso.com.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les seves dades és la societat CPL DRA BRASO, SLP, (B06831762) amb domicili al c/ Pedro i Pons, 1 (08195 – Sant Cugat del Vallès – Barcelona).

Dades personals tractades i procedència

Amb motiu de la seva relació amb nosaltres es poden tractar les categories de dades personals següents:

  • Dades identificatives, de contacte de pacients o representants seus (inclosa signatura, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat).
  • Dades relatives a la salut integrades a la Història Clínica del pacient.
  • Característiques personals, circumstàncies socials.
  • Dades transaccionals (pagaments, ingressos, transferències, càrrecs)

Les dades poden provenir del propi interessat (pacient) o, si escau, del seu representant legal o voluntari i/o de personal sanitari.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals poden ser tractades amb les finalitats següents:

1.- Prestació d’assistència sanitària: les vostres dades personals són tractades amb l’objecte de prestar-vos l’assistència sanitària que necessiteu, així com per gestionar adequadament la nostra relació contractual, els serveis sanitaris i d’administració necessaris per a la mateixa.

2.- Compliment d’obligacions legals: pot resultar necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir els requeriments legals que corresponguin.

3.- Videovigilància: comptem amb un sistema de videovigilància a través del qual es deien imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d’aquestes dades es dóna amb finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions. Les dades recollides seran tractades per a les finalitats especificades i en cap cas de manera incompatible amb aquests fins.

Legitimació per al tractament de les vostres dades

El tractament és necessari per prestar els serveis sanitaris contractats, gestionar la relació contractual amb linteressat, també amb finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació dassistència o tractament de tipus sanitari, així com la gestió dels sistemes i serveis dassistència sanitària També és necessari per motius legals o normatius.

Període de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades, així com les derivades de l’assistència sanitària prestada es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent criteris mèdics i legals), i com a mínim durant deu anys, llevat que la normativa aplicable estableixi un termini de conservació superior.

Comunicació a tercers de les dades

Les vostres dades personals no seran comunicades a tercers excepte obligació legal, interès vital o previ consentiment de l’interessat. Tota la informació que ens sigui facilitada serà tractada de forma confidencial i donant compliment estricte a les obligacions de seguretat necessàries per impedir l’accés per tercers no autoritzats. Drets de l’interessat Podreu exercitar els vostres drets d’accés; rectificació de les dades inexactes; sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits; en determinades circumstàncies també podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions; finalment, i per motius relacionats amb la situació particular, també podrà exercitar el dret d’oposició i la portabilitat. Així mateix, podrà revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les dades. A més, us informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, d’acord amb el procediment que correspongui segons el cas concret.